Føringer for aktiviteten i Hasle-Løren

Klubbhåndbok Føringer for aktiviteten i Hasle-Løren
by Admin

Føringer for aktiviteten i Hasle-Løren

Følgende føringer skal være retningsgivende for aktiviteten i Hasle-Løren:

 • Hasle-Lørens klubbhåndbok skal ajourholdes, oppdateres og underskrives av medlemmene i hovedstyret på første styremøtet etter årsmøtet.
 • Alle grupper skal etablere en forsvarlig økonomistyring og budsjetter i balanse. Alle grupper skal vise til et driftsresultat større eller lik null ved årsavslutning med mindre gruppen har opptjent egenkapital til å dekke inn årets negative resultat.
 • Alle som påtar seg et verv i AU eller i gruppestyrene må være medlem av Hasle-Løren.
 • Alle trenere og lagledere i idrettslaget skal ha godkjent vandelsattest iht. gjeldende regler.
 • Alle trenere og lagledere i idrettslaget skal ha gjennomført basiskurs i livreddende førstehjelp.
 • Alle hovedtrenere eller ansvarlige for aktivitet i lag som har ansvar for utøvere inntil 12 år skal som minimum ha gjennomført aktivitetslederkurs.
 • Alle trenere som har ansvar for utøvere over 8 år skal som minimum tilbys trenerkurs i den særidretten som utøves.

I Hasle-Løren skal det være nulltoleranse for:

  • Bruk av doping, og andre prestasjonsfremmende og narkotiske stoffer
  • Mobbing og fysisk vold
  • Seksuell trakassering
 • All aktivitet og alle idrettsanlegg skal være røyk-/snusfrie.
 • Hasle-Løren skal være aktiv i søknadsprosesser både mot kommunen og andre organisasjoner som gir økonomisk støtte til lag og foreninger.
 • Hovedstyret skal sikre god informasjonsflyt fra idrettslaget til kommune og idrettsråd gjennom egne møter minimum en gang i løpet av året.
 • Hovedstyret skal sikre god informasjonsflyt fra idrettslaget til medlemmer og andre interessenter. Lokalpressen skal brukes for å profilere aktiviteten i Hasle-Løren på en positiv måte.

Medlemskap

Alle aktive i idrettslaget skal meldes inn i idrettslaget via lagleder på laget/medlemsansvarlig i gruppen i medlemssystemet Rubic, via «lagetmitt». Navn og kontaktinformasjon til foresatte må oppgis for aktive under 18 år.

Alle idrettsgrener er tilknyttet idrettens system KlubbAdmin og enkelte idretter har tilhørende systemer som TurneringsAdmin og SportsAdmin, og disse systemene må også ajourholdes.

Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling (for idretter som har dette), dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg. Det kan være at enkelte særforbund benytter andre løsninger og gruppene må forholde seg til det som gjelder innen sitt særforbund.

Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i idrettslaget, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun innehar noen få betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hoved geskjeft.

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering.

Ved innmelding som støttemedlem i idrettslaget fylles det ut et skjema som ligger på hjemmesiden.

Skjemaet finner man her:

https://www.hasle-loren.no/om_hasle-loren/bli-medlem/

Medlemskontigent (gjeldende for 2021)

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemskontingenten følger kalenderåret. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Idrettslaget kan vedta ulike typer kontingenter, for eksempel for barn, ungdom og voksne.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være trenings- eller deltakeravgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i forbindelse med reiser, deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.

Treningsavgiftene fastsettes av gruppenes årlige møter på bakgrunn av budsjett for aktivitetene.

Deltakelse i konkurranser krever startkontingent. I individuelle idretter er det som oftest slik at startkontingenten påløper for hver konkurranse. Det er varierende praksis for hvordan slike avgifter blir betalt. I individuelle idretter er det ofte den konkurrerende selv som betaler. Grupper med individuelle idretter fastsetter praksis for dette i sine årlige møter via budsjett.