Klubbdrift

Klubbhåndbok Klubbdrift
by Admin

Klubbdrift

Årshjul

Idrettslaget skal ha en oversikt som viser de viktigste tingene som skjer i idrettslaget hvert år. Dette skal følgelig oppdateres årlig av styret, og vedtas som en retningslinje for idrettslaget.

Kurs og utdanning

 • Har idrettslaget en utdanningsansvarlig?
 • Hvilken intern opplæring eller hvilke kurs kan vi tilby i egen klubb?
 • Hvilke kurs fra kretsen eller forbundet kan vi tilby gjennom idrettslaget?

Les mer
Informasjon om trenerutdanning fra Norges Idrettsforbund

Dugnad og frivillig arbeid

Idrettslaget drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i idrettslaget, blant annet vaske drakter, rydding i klubbhuset, parkeringsvakt under turneringer, kjøring til og fra kamper og kiosksalg. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles «dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!

Les mer
Informasjon om idrettens kjøreregler for dugnad fra Norges Idrettsforbund

Politiattester

Idrettslaget krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Prosedyre for politiattest i idrettslaget:

 • Styret har oppnevnt Viggo Anthonsen som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Styret og Viggo Anthonsen informerer de enkelte gruppeleder om at man må ha politiattest.
 • De ulike gruppene får tilsendt signert formålsdokument som søker sender med søknad om politiattest til politiet.
 • Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for Viggo Anthonsen.
 • Viggo Anthonsen lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest i Rubic (medlemssystem), at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
 • Hasle-Løren IL gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

Les mer
På hjemmesiden til Hasle-Løren IL er det lagt ut informasjon om hva og hvordan politiattester skal håndteres. Der er det også linker videre til andre sider med ytterligere informasjon.

http://www.hasle-loren.no/om-hasleloren/politiattester/

Hasle-Lørens antidopingarbeid

Hasle-Løren og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Idrettslaget tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler. Hasle-Løren kan bruke Antidoping Norge i arbeidet mot doping, og idrettslaget ønsker å registrere seg som «Rent idrettslag» fra 2021.

Idrettslaget er registrert som rent idrettslag

 www.antidoping.no lenke på

Vi synliggjør idrettslagets antidopingarbeid gjennom sertifikat i klubbhuset.

Vi bruker speakertekst for å informere besøkende om vår verdiprofil som rent idrettslag på våre idrettsarrangementer.

Vi synliggjør vår verdiprofil gjennom programbladtekster og nettsider.

Vårt idrettslag har en egen beredskapsplan for å håndtere mistanker om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.

En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av idrettslaget eller helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte.

Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Kommunikasjon

For at klubbdriften skal bli så god som mulig, er idrettslaget avhengig av god kommunikasjon med alle medlemmer, og andre som idrettslaget har en relasjon til.

All formell informasjon finnes på idrettslagets hjemmeside, www.hasle-loren.no. Denne nettsiden er idrettslagets hovedkanal ut til målgruppene. Her ligger informasjon om de forskjellige idrettene med treningstider og kontaktinformasjon. Retningslinjer, planer, priser, nyheter og kontaktpunkter skal være lett tilgjengelig på nettsiden.

Idrettslagets egen logo med logomanual, som sier hvilke krav idrettslaget har til bruk av logoen, ligger også på hjemmesidene.

Idrettslaget skal oppfordre spillere og andre medlemmer til å holde seg oppdatert om idrettslagets virke gjennom aktivt bruk av nettsiden.

I tillegg kommuniserer idrettslagets forskjellige idrettsgrupper seg imellom på facebook, Instagram, spond og/eller rubic.

Idrettslaget legger vekt på at alle medlemmer utøver god skikk på sosiale medier. Vi snakker ikke ned idrettslaget vår, vi henger ikke ut andre klubber eller klubbers medlemmer, og heller ikke egne. Overtramp og personangrep på nett vil bli slått hardt ned på, på lik linje som det som foregår på idrettslige flater ellers.

Idrettslaget har en egen kommunikasjonssgruppe som rapporterer til hovedstyret, denne gruppen nås på media@hasle-loren.no.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Hasle-Løren har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med idrettslaget på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i idrettslagets lokaler og anlegg. Hasle-Løren ønsker en god sikkerhetskultur i idrettslaget. Vi tilstreber direkte kommunikasjon, grunnlagt på gjensidig tillit mellom lag, ledere, trenere, utøvere og foresatte. Om det oppstår feil, skal vi søke å forstå og fjerne årsakene til dem. Sikkerhet skal være en kritisk del av virksomheten i Hasle-Løren og et personlig ansvar. En god sikkerhetskultur i Hasle-Løren impliserer for alle i laget:

 • Respektfull årvåkenhet for å hindre ulykker
 • Positiv samarbeidsvilje
 • Fleksibilitet
 • Lærefokus – Lær av egne og andres feil.

Økonomi

Det er Hovedstyret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at Hovedstyret har ansvar for at

 • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
 • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
 • klubben har en forsvarlig økonomistyring

Hovedstyret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens gruppestyrer og/eller daglige leder og ekstern regnskapsfører. Arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og ajourhold av regnskapet kan delegeres til ekstern regnskapsfører.

Hovedstyrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

 • Hovedstyret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring. Det skal utarbeides en fullmaktsmatrise og en tydelig rolleavklaring.
 • Hovedstyret skal utarbeide et realistisk budsjett.
 • Hovedstyret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
 • Hovedstyret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
 • Hovedstyret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
 • Hovedstyret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.
 • Hovedstyret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.

Hasle-Løren IL skal ha gode interne rutiner for økonomistyring og etablerte kontrollrutiner. Dette er viktig for å sikre en sunn økonomi i idrettslaget. Det er Hovedstyrets plikt å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysningene.

Det er utarbeidet egen økonomihåndbok, se vedlegg.

Media

All dialog med media skal gå igjennom nærmeste leder, som vil gjøre nødvendige avklaringer med daglig leder og / eller styret.

Forsikringer

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Særforbund kan ha ulike ordninger for dem som er over 13 år. Idrettslaget må undersøke hva som gjelder i de forbundene den er tilknyttet og beskrive hva som er forsikret gjennom medlemskontingenten.

Idrettslaget må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer idrettslagets konto.

Les mer
Informasjon om Idrettsforsikring for barn

Anlegg og utstyr

Idrettslaget benytter følgende anlegg:

 • Lørenbanen
  • 11er kunsgressbane for fotball (kommunal)
  • 7er kunstgressbane for fotball (areal leies av Oslo Kommune, bane driftes og vedlikeholdes av Hasle-Løren)

Det er svært høyt aktivitetsnivå på banen og vi holder fotballbanen åpen gjennom hele vintersesongen etter dispensasjon fra Bymiljøetaten.

Bedrifter, lag eller andre kan leie bane når den er ledig.

Ta kontakt med: sl-fotball@haslle-loren for leie

Priser:

11er bane pr time      1.800,- kr
Halv bane pr time      1.000,- kr
7er bane pr time           600,- kr

 • Løren ishall
  • Kommunal ishall som ble åpnet i 1986, som den 12. ishallen i Norge. Hallen har en publikumskapasitet på 1 500, og egen kafeteria.
 • Lørenhallen
  • Hasle Løren IL har egen plasthall. Hallen benyttes i hovedsak av vår håndball- og fotballgruppe.
  • Grunnet det høye aktivitetsnivået er det kun et svært begrenset antall treningstider som er ledig sent fredag, lørdag og søndag.
  • For mer informasjon kontakt: post@hasle-loren.no
 • Klubbhus
  • Vårt klubbhus ligger flott til like ved vår 11’er-bane. Klubbhuset inneholder garderober for vårt A – lag (kan være i bruk under utleie), kjøkken og et stort samlingslokale (med AV-anlegg). Klubbhuset brukes ellers til møter og diverse andre klubbtilstelninger.
  • Søndag til torsdag koster det kr. 1.500 å leie til barnebursdager, møter o.l. som avslutter innen kl 23. Fredag og lørdag samt arrangementer med varighet lenger enn til kl 23 øvrige dager koster kr. 3.000.  Ved leie fredag har man klubbhuset disponibelt fra kl 15 til kl 12 lørdag. Ved leie lørdag har man klubbhuset disponibelt fra kl 14 til kl 12 søndag. Leietaker må vaske lokalet etter bruk.
  • Søndag til torsdag er klubbhuset tilgjengelig for lån til foreldremøter, spillermøter, styremøter etc. i Hasle-Løren-regi.

Driftsavdeling ved driftsleder følger opp anleggene i samarbeid med daglig leder, hovedstyret og Oslo kommune.

Hasle-Løren har mye ulikt utstyr innenfor sine idretter, og det kan lånes for eksempel skøyter og hjelm hvis man deltar på skøyteskolen. 

Les mer
Sett inn lenke…

Retningslinjer i idrettslaget

Hasle-Løren vil være en klubb som har et godt omdømme når det gjelder Fair Play. Fair Play handler først og fremst om hvilke holdninger vi har overfor våre ledere, trenere, spillere på eget lag og på motstanderens lag. Et av idrettens idealer er å være gode vinnere og gode tapere. Vi har nulltoleranse ovenfor for diskriminering grunnet hudfarge, rase, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning. Vi har nulltoleranse ovenfor trusler og vold.

Noen viktige punkter er:

 • Dommere skal ikke kritiseres
 • Trenere og ledere skal slå ned på gule kort
 • Fair play er JA til respekt, toleranse og nestekjærlighet
 • Fair play er NEI til rasisme og mobbing

På neste side er det tatt med en liste med eksempler på maler som kan benyttes i idrettslaget, og eksempler på egne retningslinjer i klubber.