Til deg som er

Klubbhåndbok Til deg som er
by Admin

Til deg som er

Utøver

Utøverne bør være kjent med

 • hva idrettslaget står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • Fair Play i Hasle-Løren
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • dugnad
 • idrettslagets retningslinjer og forventninger til utøverne

Forelder/foresatt

Foreldre bør være kjent med

 • hva idrettslaget står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • Fair Play i Hasle-Løren
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • forsikringer
 • politiattest
 • dugnad
 • idrettslagets retningslinjer og forventninger til foreldrene

Les mer
Råd til idrettsforeldre fra Olympiatoppen

Trener

Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i idrettslagets aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for idrettslaget. Trenerne bør derfor være kjent med

 • hva idrettslaget står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • aktivitetstilbudet
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • kompetansetilbud for trenere
 • idrettslagets retningslinjer og forventninger til trenerne
 • hva idrettslaget tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …)

Hovedtrener

Denne rollen benevnes ulikt i forskjellige idretter (hovedtrener, trenerkoordinator eller treneransvarlig). I denne veilederen bruker vi begrepet hovedtrener.

Hovedtreneren har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i idrettslaget eller gruppen. Hovedtreneren skal følge idrettslagets sportslige plan og arbeide for å realisere idrettslagets sportslige målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere og all treningsaktivitet i idrettslaget/gruppen og sikre at aktiviteten skjer i tråd med det idrettslaget har bestemt.

Oppgaver

 • Ansvar for å utarbeide og følge opp idrettslagets/gruppens sportslige plan
 • Rapportere jevnlig til styret om idrettslagets/gruppens sportslige aktivitet
 • Utarbeide aktivitetsplan/terminliste
 • Arrangere trenermøter
 • Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere
 • Oppfølging og utvikling av trenerne i idrettslaget
 • Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet
 • Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere
 • Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer

Årsmelding for idrettslagets sportslige plan

Trener

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/grupper/lag. Trenerne rapporterer til hovedtreneren. I lagidretter samarbeider trenerne med laglederen om organiseringen av aktivitetene som laget deltar i.

Oppgaver

 • Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med idrettslagets sportslige plan
 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og idrettslagets sportslige plan
 • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere
 • Møte i god tid til trening og konkurranser/kamp
 • Ha dialog og samarbeid med foreldre
 • Lede laget/gruppen/utøverne under kamper, turneringer eller løp
 • Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av idrettslaget
 • Følge gjeldende regelverk
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund
 • Sette seg inn i idrettslagets verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere
 • Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med idrettslagets verdier og retningslinjer
 • Være oppdatert på informasjon fra styret
 • Representere idrettslaget på en god måte

Les mer
Mal på treneravtale fra Norges Idrettsforbund
Informasjon om trenerutdanning fra Norges Idrettsforbund
Eksempel på retningslinjer for trenere

Oppmann og lagleder

Laglederen er lagets/treningsgruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget/treningsgruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper/stevner, gjennomføring av kamper osv.

Oppmenn/lagledere bør være kjent med

 • hva idrettslaget står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • idrettslagets aktivitetstilbud
 • medlemskap vi Rubic
 • lisens og forsikringer
 • politiattest
 • idrettslagets retningslinjer og forventninger til foreldre
 • hva tilbyr idrettslaget sine oppmenn/lagledere (utstyr, bekledning, kurs …)
 • Gruppestyret oppfordres til å oppnevne en fadder for nye oppmenn/lagleder

Oppgaver

 • Ajourføre og sende inn navnelister på spillere/utøvere og lag
 • Gjøre seg kjent med idrettslagets sportslige plan
 • Arrangere møter for foreldre og spillere/utøvere
 • Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og foresatte
 • Møte på lagleder- og allmannamøter
 • Gi informasjon til spillere/utøvere, trenere og foresatte
 • Oppdatere lagets hjemmeside
 • Ansvar for lagskasse
 • Melde på til cuper, stevner og turneringer
 • Innkalle til dugnader
 • Arrangere hjemmekamper, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport
 • Administrere reiser til/fra kamper eller stevner
 • Skaffe dommere
 • Sikre at alle utøvere/spillere har lisens
 • Ha korrekt utstyr/medisinbag sammen med treneren

Dommer

Idrettslaget er avhengig av dommere for å kunne delta i seriespill og ønsket konkurranseaktivitet. Dommerne har ansvar for å sikre en god gjennomføring av kamper/konkurranser.

Dommerne bør være kjent med

 • hva idrettslaget står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)
 • krav til dommere på ulike nivåer
 • medlemskap
 • lisens og forsikringer
 • idrettslagets retningslinjer og forventninger til dommere
 • hva idrettslaget tilbyr sine dommere (utstyr, bekledning, kurs …)